Bestuur

De ABS valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag. Omdat de ABS de enige school is die onder dit bestuur valt, is hier sprake van een zogenoemde ‘eenpitter’.

Het bestuur bestaat uit vijf toezichthoudende bestuursleden en één uitvoerend directeur-bestuurder. Bestuursleden zijn:

Mevrouw Ivette van de Sluijs - Duker (voorzitter)

De heer Frank Leeman

De heer Martijn Meeuwse

De heer Merijn Schooleman

Vacature

De heer Niels Mulder (uitvoerend directeur - bestuurder)

 

Rapporten / verslagen
Zie hier het rapport van de onderwijsinspectie (2019), met een oordeel over het bestuur in H2. en over de school in H3.

Bestuursverslag 2022

Bestuursverslag 2021

Bestuursverslag 2020

Zie hier het competentieprofiel voor bestuursleden

Zie hier het bestuursreglement / managementstatuut

De peutergroep, kinderdagverblijf en BSO vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Kinderopvang Walcheren.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad geeft instemming en gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van het bestuur van de ABS. Er worden zeer diverse onderwerpen besproken,  zoals bijvoorbeeld de benoeming van het bestuur, de ouderbijdrage, de schoolgids, het jaarplan of de vakantiedagen.

Het is altijd mogelijk een vergadering van de MR bij te wonen, of een onderwerp op de agenda te laten zetten.

De MR bestaat uit 8 personen. Vier ouders/verzorgers en vier medewerkers.  

De MR bestaat uit: 

Oudergeleding

Mevrouw Petra Loncaric - Oele (voorzitter)

Mevrouw Sabine Francke

Mevrouw Joke Roex

Mevrouw Kim Geelhoed

Personeelsgeleding

Mevrouw Elvera Alewijnse 

Mevrouw Jozette Minderhoud

Mevrouw Katinka van den Dool 

Mevrouw Chloë de Witte 

De MR is te bereiken via mr@absmiddelburg.nl of door de leden persoonlijk aan te spreken.

Jaarverslag MR 2022/2023

Kindcentrumraad

De medezeggenschapsraad (school) en ouderraad (opvang) bespreken zaken die voor beide geledingen van belang zijn in de kindcentrumraad. Deze raad komt dit jaar 2 x bijeen.

 

ABS Middelburg

Adres:
Zuidsingel 17
4331 RR Middelburg

Telefoon:
0118-613508

Mail
info@absmiddelburg.nl

Neem contact op!
Onze kernwaarden

Puur

Passie

Persoonlijk

Prestatie

Plezier